MONTIMAGE

MONTIMAGE: Incorporació d’imatges en la gestió dels prats i pastures de muntanya.

ENG: Mountain meadows are natural systems of high economic and ecological value in strategic areas to support the rural population. Rangelands produce goods and services including quality meat, specialty dairy products, organic products, biodiversity or carbon sinks. The management of mountain pastures under conditions of climate change represents a challenge for livestock farmers who use these natural resources. The MONTIMAGE project proposes the development of demonstration activities focused on innovative technologies that promote digitization, and with it the efficiency, of the mountain livestock sector. It is proposed the transfer of technologies based on the acquisition and use of images for adaptive pastoral management that allow (i) to know and recognize the state of mountain meadows in advance of the entry of cattle, for accurate estimation of the phenological and production status; (ii) determine livestock behavior and preferences.

CAT: Els prats de muntanya són sistemes naturals d’alt valor econòmic i ecològic en zones estratègiques per mantenir la població rural. Les pastures produeixen béns i serveis que inclouen carn de qualitat, productes lactis especialitats, productes ecològics, biodiversitat o embornals de carboni. La gestió de les pastures de muntanya sota condicions de canvi climàtic representa un repte pels ramaders que utilitzen aquests recursos naturals. El projecte MONTIMAGE proposa el desenvolupament d’activitats demostratives centrades en tecnologies innovadores que fomentin la digitalització, i amb aquesta l’eficiència, del sector ramader de muntanya. Es proposa la transferència de tecnologies basades en l’obtenció i utilització d’imatges per a la gestió pastoral adaptativa que permetin (i) conèixer i reconèixer l’estat dels prats de muntanya amb antelació a l’entrada del bestiar, per a l’estimació precisa de l’estat fenològic i de producció; (ii) determinar comportament i preferències del bestiar.

Al llarg dels dos anys de durada del projecte s’han dut a terme sortides per tal de realitzar vols en diferents moments de l’any i en anys diferents, per a l’obtenció d’imatges demostratives de les variacions anuals i interanuals del creixement i la fenologia d’un prat demostratiu de muntanya situat a La Bertolina, on el grup ja té experiència i ha dut a terme col·laboracions anteriors, i al prat on es du a terme el projecte SUSFORAGE, a l’Escola Agrària del Solsonès.

També s’ha instal·lat una càmera fixa a l’Escola Agrària del Solsonès per capturar imatges de manera automatitzada cada 5 min. D’aquesta manera s’ha pogut fer un seguiment del comportament del bestiar i les seves preferències d’alimentació segons diferents graus de diversitat sembrada.

Finalment, s’han dut a terme diverses activitats formatives teòric-pràctiques sobre els mètodes d’obtenció d’imatges per mitjans fixes o remots; processat i interpretació d’aquestes imatges per a la gestió de prats i pastures de muntanya.

Activitat finançada a través de l’Operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica
del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022