Potencial d’emissió o captura de gasos d’efecte hivernacle en sistemes agropastorals (2013-2014)

Projecte del Departament d’Agricultura, Ramadaria i Pesca, Ambient i Medi Natural, mitjantçant els ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària (AGEC 2012). Investigador principal: Nuria Altimir (CTFC)

Abstract

El projecte quantificarà el potencial d’emissió i captura de gasos d’efecte hivernacle de diferents sistemes pastorals. El projecte es basa en mesures in-situ d’intercanvi de CO2, vapor d’aigua, N2O, i CH4 a tres pastures que representen un gradient climàtic i de gestió, situades entre les comarques del Solsonès i el Berguedà a 1000, 1300 i 2000 m d’alçada a Pla de Riart, Pla de Busa i Castellar de n’Hug respectivament. Aquestes localitats estan dotades d’infrastructura per la mesura continua de fluxos de CO2 a nivell d’ecosistema. Per aquest estudi, la informació es complementarà amb mesures discretes de fluxos de CO2 N2O, CH4 i NH3 i mostrejos de vegetació i sòl. L’estudi pretén tipificar els sistemes pastorals en relació als gasos d’efecte hivernacle i establir si es comporten com a emissor o com a embornals. Això permetrà resoldre la influencia relativa del clima versus la gestió i explorar la potencialitat de la gestió com a eina de mitigació del canvi climàtic.